Skip to content

a8digital

Home » Open AI

Open AI

ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิง

ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า สะท้อนความเหลื่อมล้ำงานสายเทคโนโลยี

  • by

AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกด้านของชีวิตเรา ผู้คนใช้ AI ในการทำงาน การศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และแม้แต่การติดต่อสื่อสารกัน แต่ความก้าวหน้าของ AI กลับมาพร้อมกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศ โดยจากการศึกษาพบว่า ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้ AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า สะท้อนความเหลื่อมล้ำงานสายเทคโนโลยี ในยุคที่ AI เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่ชีวิตประจำวัน การใช้งาน AI… Read More »ผู้ชายครองการใช้งาน AI มากกว่าผู้หญิงถึงสองเท่า สะท้อนความเหลื่อมล้ำงานสายเทคโนโลยี

Chat GPT4 ต่างจาก 3.5 อย่างไร

Chat GPT4 AI ตัวฮิตที่เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น

  • by

ว่ากันว่า AI จะปฏิวัติการทำงานของมนุษย์ โดยเฉพาะเมื่อวันหนึ่งที่ AI ฉลาดจนถึงขั้นสามารถทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นการเขียน การออกแบบ หรือแม้แต่วาดงานศิลปะขึ้นมาได้ โดย AI ที่สามารถทำได้ถึงขั้นนี้และได้รับความสนใจจากกลุ่ม Technology Savy ในขณะนี้ ยังไม่มีใครเกิน Chat GPT (แชต จีพีที) คือ Generative Pre-trained Transformer  หรือ Chat… Read More »Chat GPT4 AI ตัวฮิตที่เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น