Skip to content

a8digital

Home » แชตจีพีที

แชตจีพีที

Chat GPT4 ต่างจาก 3.5 อย่างไร

Chat GPT4 AI ตัวฮิตที่เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น

  • by

ว่ากันว่า AI จะปฏิวัติการทำงานของมนุษย์ โดยเฉพาะเมื่อวันหนึ่งที่ AI ฉลาดจนถึงขั้นสามารถทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เช่นการเขียน การออกแบบ หรือแม้แต่วาดงานศิลปะขึ้นมาได้ โดย AI ที่สามารถทำได้ถึงขั้นนี้และได้รับความสนใจจากกลุ่ม Technology Savy ในขณะนี้ ยังไม่มีใครเกิน Chat GPT (แชต จีพีที) คือ Generative Pre-trained Transformer  หรือ Chat… Read More »Chat GPT4 AI ตัวฮิตที่เก่งขึ้น ฉลาดขึ้น