ทักษะที่มนุษย์ควรมี เพื่อให้เหนือกว่า AI

โลกยุคปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยี AI กำลังเข้ามามีบทบาทในทุกวงการของชีวิตมนุษย์ แม้แต่งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และทักษะเฉพาะทางก็เริ่มถูกแทนที่ด้วย AI มากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นวันนี้มาดูแนวทางและ ทักษะที่มนุษย์ควรมี เพื่อให้เหนือกว่า AI ใครไม่อยากแพ้ AI ไปดู

ทักษะที่มนุษย์ควรมี เพื่อให้เหนือกว่า AI

ทักษะที่มนุษย์ควรมี เพื่อให้เหนือกว่า AI

เนื่องจากปัจจุบันระบบ AI อัจฉริยะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป หลายงานที่เคยคิดว่า AI ไม่สามารถแทนที่ได้ เช่น นักเขียน นักพากย์ ศิลปิน กลับถูกแทนที่ด้วย AI ไปหลายแล้ว มนุษย์จึงต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้ถูก AI แทนที่ ดังนั้นทักษะที่มนุษย์ควรมีในยุค AI แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทักษะ Soft skills และ ทักษะแบบ Hard skills ดังนี้

ทักษะแบบ Soft skills

เป็นทักษะที่ AI ยังไม่สามารถทำได้ดีเท่ามนุษย์ ประกอบด้วย

 • ศิลปะในการพูด มนุษย์สามารถสื่อสารได้อย่างมีอารมณ์ขัน โน้มน้าวใจ และสร้างแรงบันดาลใจได้
 • การทำงานเป็นทีม มนุษย์มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มนุษย์สามารถเข้าใจและควบคุมอารมณ์ของตนเองได้
 • ความยืดหยุ่น มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้
 • การคิดแบบมีวิจารณญาณ มนุษย์สามารถแยกแยะข้อมูลและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล
 • ความอยากรู้อยากเห็น มนุษย์มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • การรู้เท่าทันภัยดิจิทัล มนุษย์สามารถป้องกันตนเองจากภัยคุกคามทางดิจิทัลได้

ทักษะที่มนุษย์ควรมี เพื่อให้เหนือกว่า AI

ทักษะแบบ Hard skills

เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ AI ให้เกิดประโยชน์ ประกอบด้วย

 • การเขียน prompt AI ความสามารถในการอธิบายสิ่งที่ต้องการให้ AI สร้างผ่านคำสั่งที่ป้อนเข้าไป
 • การตรวจเช็คข้อมูลจาก AI ความสามารถในการวิเคราะห์และกลั่นกรองข้อมูลที่จะแชร์ไม่ให้ผิดพลาดหรือมีอคติ
 • การเขียนโปรแกรม (Coding) ความสามารถในการคิดแบบสร้างสรรค์ มีตรรกะ และเป็นเหตุเป็นผลแก้ปัญหาได้
 • คณิตศาสตร์และสถิติ ความสามารถในการเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล
 • การวิเคราะห์ Data ความสามารถในการเข้าใจโลกรอบตัวเรา ตัดสินใจได้ดีขึ้น และติดตามความคืบหน้า
 • การสื่อสารระหว่างภาษามนุษย์และ AI ความสามารถในการทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจภาษาของมนุษย์

มนุษย์ควรตระหนักว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือที่สามารถใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตเท่านั้น มนุษย์ยังคงมีความสำคัญและไม่สามารถถูกแทนที่ได้ ด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง มนุษย์จะสามารถอยู่ร่วมกับ AI ได้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์